Laatste nieuws

 
Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen roept de politieke partijen in de Tweede Kamer op tot een duidelijke stellingname: investeer gerichter in sport en bewegen, dat loont.
28 augustus 2012

Focus op de volgende drie kernpunten en het resultaat: 

meer energie in de Nederlandse samenleving, minder euro’s nodig uit de staatskas. 
1. Investeer gericht in dat wat werkt. 
2. Investeer gericht in kwetsbare mensen. 
3. Investeer gericht in samenwerking.

1. Investeer gericht in dat wat werkt. 
Niet als eenmalige impuls, maar breng de sector op een hoger niveau door structureel te investeren in kennis over programma’s en aanpakken die werken. Effectief Actief is nu een project van Sport en Bewegen in de Buurt om het kaf van het koren te scheiden, maar er moet structureel worden geïnvesteerd in ontwikkeling en behoud van kennis over goede interventies. Beloon gemeenten die bij hun invulling van Sport en Bewegen in de Buurt uitsluitend kiezen voor aanpakken die Effectief Actief zijn met bonussubsidie. Zorg ervoor dat maatregelen duurzaam worden: minder ad-hoc projecten of programma’s voor bijvoorbeeld jeugd, maar meer(veel-)jarige aanpakken. Zorg ervoor dat de sterkste projecten zich kunnen doorontwikkelen. Neem VMBO in Beweging. Van de 20.000 deelnemende leerlingen ging 12 procent van de inactieve leerlingen aantoonbaar meer sporten dankzij het project. Deze resultaten overtroffen alle verwachtingen, maar het project loopt af. 

En: 

a. Zorg dat ouderen daadwerkelijk kunnen gaan sporten en bewegen. Bouw garanties in dat buurtsportcoaches daadwerkelijk ook investeren in bereiken van ouderen en verbeteren aanbod voor ouderen: gezien vergrijzing is 40 procent van tijd reëel. En investeer in meer, betere en jongere beweegbegeleiders voor ouderen, want de huidige generatie stopt er grotendeels mee en nieuwe beweegbegeleiders komen niet zonder goed arbeidsperspectief. 

b. Stimuleer het onderwijs en de jeugd(gezondheids)zorg gebruik te maken van aanpakken die werken. Maak van alle scholen Gezonde Scholen. Maak gebruik van beschikbare kennis welke aanpakken werken en welke niet voor de jeugd. Ook dat is innovatie: investeren in dat wat werkt en niet opnieuw het wiel uitvinden. 
In de jeugd(gezondheids)zorg wordt al jaren gesproken over mogelijkheden om sport en bewegen meer te benutten. Dit komt niet of slechts beperkt van de grond. Financiële beperkingen zijn een belangrijk obstakel, en het ontbreken van de juiste/ effectief bewezen en toepasbare interventies. 


2. Investeer gericht in kwetsbare mensen.
Met alleen aanbod creëren zijn we er niet. Sommige mensen hebben een deskundig steuntje in de rug nodig. Bijvoorbeeld mensen met chronische aandoeningen en/of overgewicht of obesitas kunnen via effectieve begeleiding vanuit de huisartsenpraktijk leren gezonder te eten en te bewegen. Pas daarna vinden zij de weg naar sportaanbod in de buurt. 

De gecombineerde leefstijlinterventie BeweegKuur verdient het om alsnog in basispakket te worden opgenomen: de investeringen betalen zich dubbel en dwars terug. 

De evidence based aanpak BeweegKuur is in een vorige kabinetsperiode ontwikkeld in opdracht van VWS en is de afgelopen jaren in heel Nederland omarmd door zorg en sport. Het echte rendement volgt echter pas als deze begeleiding in het verzekerd pakket van de basisverzekering komt, een pad dat het nu demissionaire kabinet niet heeft willen volgen. 
Uit het in 2010 verschenen rapport ‘Investeren in preventie loont’ van PwC komt overduidelijk naar voren dat geïnvesteerde euro’s in leefstijlprogramma’s dubbel en dwars terugverdiend worden in arbeidsparticipatie en vermindering van zorgkosten. Uit recent onderzoek (2012) aan Wageningen Universiteit blijkt dat de geboekte gezondheidswinst in de BeweegKuur groter is dan soortgelijke aanpakken in het buitenland. Hoogste tijd dus dat dit deze gezonde aanpak voor iedereen die het nodig heeft binnen bereik komt, dus binnen het basispakket. 

In de WHO is onlangs de richtlijn vastgelegd dat het aantal vermijdbare ziektegevallen door chronische aandoeningen met 25 procent moet worden verminderd wereldwijd. 

De BeweegKuur is nu al beschikbaar voor mensen met overgewicht/obesitas en diabetes type 2 en is in ontwikkeling voor mensen met depressie. Ook voor jeugd en voor andere groepen kan de BeweegKuur beschikbaar komen. De netwerken liggen er al… 

En:
 
a. Blijf verleiden. 
Aanbod is 1. Professionals is 2. Maar mensen hebben ook andere prikkels nodig om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Bewust en onbewust geconfronteerd worden met de beweegnorm die ze dagelijks zouden moeten halen om hun leven optimaal te kunnen blijven leven. Daarvoor zijn interventies nodig, van priming and nudges tot informeren en promoten van (vernieuwde) beweegnormen. 

b. Houd de langer werkende Nederlander duurzaam inzetbaar. Specifieke doelgroepen als chronisch zieken en oudere werknemers moeten mogelijkheid krijgen om via de bedrijfsarts leefstijlprogramma’s te volgen; bedrijfsarts moet meer taken krijgen op gebied van preventie (gezonde leefstijl) 

c. Voorkom gebruik van zorg door senioren meer te laten bewegen. Als senioren met beginnende ouderdomsklachten en mobiliteitsproblemen beter en meer worden gestimuleerd om te sporten en bewegen binnen hun mogelijkheden, kan dit uitstel of zelfs afstel van gebruik van zorg en/of voorzieningen betekenen. De rijksoverheid moet sturing aangeven waardoor betrokken beroepsgroepen in zorg en welzijn ‘bewegen’ in hun takenpakket opnemen. Dit kan daarna flinke besparingen op AWBZ en WMO opleveren. 


3. Investeer gericht in samenwerken. 
Ministeries ontwikkelen afzonderlijk programma’s, die beter in elkaar geschoven kunnen worden om efficiëntie te bereiken. Zo zijn er bv minstens vier landelijke programma’s gericht op jeugd en sport: Lot-I samenwerking, onderwijsagenda S&B en leefstijl, Jeugdbeleid CGL en convenant gezond gewicht. Stroomlijning vanuit de overheid is gewenst, bijvoorbeeld via een interdepartementale taskforce. Zelfs binnen één ministerie werken directies nog onvoldoende samen aan één integraal beleid voor sport en bewegen. Ook winnen we aan effectiviteit bij betere afstemming tussen landelijke en lokale beleidsvorming en lokale uitvoering met ondersteuning van landelijke thema-instituten. Door meer samenhang kan Nederland zich ook internationaal beter profileren als ‘gidsland’ op het gebied van sport en bewegen. 

En: 
a. Maak ruimte voor bewegen. En stel dus eisen aan inrichting van nieuwe woonwijken: gebruik de kennis over het beweegvriendelijk maken van omgeving, zodat de gezonde keuze de gemakkelijke keuze wordt. De directe woonomgeving moet als het ware uitnodigen tot sport en bewegen. Denk aan sport- en spelvoorzieningen in de openbare ruimte, sportaccommodaties in de buurt, interessant activiteitenaanbod, specifieke playgrounds en aantrekkelijke loop- en fietsroutes, schoolpleinen die buiten schooltijd toegankelijk zijn. Bewegen is niet alleen gezond. Een omgeving die uitdaagt tot bewegen leidt ook tot meer ontmoetingen, heeft meer sociale ogen – en is dus veiliger – en leidt tot een verbetering van de leefbaarheid. 

b. Ga de strijd aan met de dreigende ‘epidemie’ van overgewicht bij onze jeugd. We willen in het onderwijs elk talent benutten en streven naar een ambitieuze leercultuur. Kijk dan verder dan maan – roos – vis en 12 + 9. Sport en bewegen draagt wezenlijk bij aan de fysieke, sociale, emotionele én de cognitieve ontwikkeling van onze jeugd. De optelsom is simpel: met meer en beter bewegingsonderwijs benutten we die talenten, bereiken we die ambities. En gaan we de strijd aan met de dreigende ‘epidemie’ van obesitas bij de Nederlandse jeugd. Dan is het wel nodig dat sport en bewegen integraler wordt opgepakt door ministeries, de mbo-opleidingen die investeren in fitte studenten en door primair en voortgezet onderwijs waar sport en bewegen een volwaardige plek in het lesrooster heeft. Liefst dagelijks een portie beweging op een Gezonde School!

Ook tips?

Hebt u nog tips? Laat 't ons weten! Tipfomulier >

Wist u dat?

U met 30 minuten aerobics 279 calorieën verbrandt!

Op sportief gebied je stem laten horen of je eigen idee inbrengen ?

whoZnext zorgt ervoor dat jij op ‘sportief gebied’ je stem kunt laten horen en jeeigen ideeën kunt uitvoeren. Overal. Op school, bij de sportvereniging of in de buurt.

Kom op met je sportideeën en regel samen met jouw whoZnext-team je eigen sport!